0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Curs teòric-pràctic en Disfàgia orofaríngia. De la teoria al cas clínic

Escala de valoració: marqueu la puntuació de l’1 al 5, tenint en compte que l’1 (mínima puntuació) és un desacord total amb l’enunciat i el 5 (màxima puntuació) és un acord total amb l’enunciat.
Hi ha 31 preguntes en aquesta enquesta.